Chuyên mục: Chưa được phân loại

hấp thụ kết hợp hấp phụ
Posted in Chưa được phân loại Công Nghệ Giải pháp Tháp hấp thụ Tin tức

Lắp đặt bổ sung tháp hấp thụ cho hệ thống xử lý khí thải

1. Giới thiệu hệ thống. Khí thải, bụi phát sinh trong quá trình sản xuất từ phễu hút và các ống nhánh theo đường ống…

Continue Reading