Chuyên mục: Tháp hấp thụ

Giới thiệu các sản phẩm thương mại thuộc dòng thiết bị này.

Tháp hấp thụ
Posted in Công Nghệ Tháp hấp thụ

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Thực tế quá trình hấp thụ trên là quá trình động, trên bề mặt tiếp xúc giữa các pha luôn luôn có quá trình cân bằng xảy ta và sự chuyển dịch cân bằng. Do vậy đòi hỏi phải quan tâm đến quá trình chuyển pha (từ pha khí sang pha lỏng, các phản ứng xảy ra khi có tiếp xúc pha, quá trình chuyển chất vào sâu trong lòng chất lỏng cũng như các ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến cân bằng vật chất trên ranh giới phân cách pha).

Continue Reading